O asociaci Kontakty

Pro věřitele


Doporučený postup výběru externí inkasní agentury

Tato doporučení vznikla shromážděním podnětů od členů AIA s cílem upozornit na převažující nevyhovující praxi při výběru externích inkasních agentur, kdy se řada věřitelů z neznalosti poškozuje. Cílem je upozornit věřitele na úskalí při výběru externí inkasní agentury a nabídnout jim návod, jak sladit své skutečné potřeby s nastavením výběrových kritérií.

Složitost výběru externí inkasní agentury:
 • Výběr výhradně podle ceny – minimalizace odměny inkasní agentuře vede k minimalizaci inkasních postupů a tím i snížení kvality služeb a vymožených částek.
 • Výběr podle celkové návratnosti – příliš vysoké cíle kladené na návratnost pohledávek mohou vyústit v nelegální metody nátlaku na dlužníky, které možná krátkodobě zajistí vyšší návratnost, než legální a etické, avšak dlouhodobě věřitele poškodí.
 • Nelze jen formálně vyžadovat legalitu postupů – je široká škála nepostihovaných nebo právně nejednoznačných postupů vůči dlužníkům, u kterých je třeba zvážit snížení návratnosti oproti reputačnímu riziku. Věřitel si musí být vědom spoluodpovědnosti za případné nezákonné jednání inkasní agentury, která pro něj pracuje.
Krok 1 – definice požadavků na inkasní postupy
 • Pokud máte hluboké znalosti inkasních postupů a souvisejícího právního prostředí, předem detailně vymezte inkasní úkony a jejich frekvenci pro jednotlivé segmenty vašich dlužníků, včetně požadavků na parametry splátkových kalendářů, vymáhané příslušenství, dozajištění, ukončení inkasních postupů a předání k soudnímu inkasu.
 • Zvažte požadovaný rozsah doplňkových služeb nesouvisejících přímo s inkasem pohledávky, např. přihlášení do insolvenčního či dědického řízení.
 • Čím méně se v inkasní praxi orientujete, tím dříve po splatnosti předávejte pohledávky inkasní agentuře a dejte větší prostor ve výběrových kritériích ohodnocení komplexnosti a intenzity inkasních postupů navržených inkasní agenturou.
 • Případně zvažte vícekolové výběrové řízení, kdy definice inkasních postupů vznikne z návrhů inkasních agentur v prvním kole, a teprve následně bude užší skupina inkasních agentur soutěžit cenou.

Etický kodex AIA (http://www.aiacz.cz/pravidla-a-stanovy/eticky-kodex-aia/) vám může pomoci zorientovat se detailněji v úskalích jednotlivých inkasních úkonů.

Krok 2 – definice složek ceny za inkasní služby
 • Hlavní složkou ceny je standardně provize z vymožené částky. Měsíční paušály, zálohy předem nebo provize z objemu tuzemských pohledávek předaných k mimosoudnímu inkasu jsou velmi neobvyklé a mohou naznačovat korupci při výběru inkasní agentury.
 • Vedle inkasní provize z vymožených částek zvažte dodatečnou motivaci pro inkasní agenturu například ve formě bonusu při podstatném zvýšení vymahatelnosti proti minulosti, bonusu za zachování/rozplacení klienta, atd.
 • Rovněž zvažte, zda některé úkony nehonorovat pevnou částkou za úkon (např. odeslání první upomínky).
Krok 3 – definice požadavků na IT řešení
 • Při opakovaném předávání větších počtů inkasních případů stoupají nároky na automatizaci komunikace mezi vámi a externí inkasní agenturou. Formáty, četnost a rozsah výměny dat pro vás mohou významně ovlivnit náklady.
 • Zohledněte, jakou formou vám inkasní agentura umožní sledovat/kontrolovat postup inkasa u jednotlivých pohledávek (náhled na zápisy komunikace s dlužníkem, …).
Krok 4 – vymezení potenciálních dodavatelů inkasních služeb
 • Ověřte bonitu oslovovaných inkasních agentur například podle transparentního vlastnictví a finančních výkazů zveřejněných ve Sbírce listin dostupné přes Obchodní rejstřík na www.justice.cz.
 • Ověřte dobrou pověst oslovovaných inkasních agentur například podle kauz zveřejněných v médiích, blogů stěžovatelů na internetu a podle upozornění na nekalé praktiky zveřejněných na http://www.aiacz.cz/aktualne/tiskove-zpravy/.
 • Upozorněte oslovované inkasní agentury na váhu a význam ostatních výběrových kritérií, než je jen výše provize z vymožených částek.

Za komplexní zárukou solidnosti inkasní agentury můžete považovat její členství v AIA viz. http://www.aiacz.cz/o-nas/seznam-clenu/.

Krok 5 – vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele inkasních služeb
 • Vždy porovnávejte nabízenou cenu služeb s intenzitou inkasních úkonů a komplexností inkasních postupů.
 • Zvažte vyžádání referencí od současných klientů inkasních agentury.
 • Při významném zastoupení zahraničních dlužníků preferujte inkasní agentury s efektivním propojením na spolupracující zahraniční agentury.
 • Při významném zastoupení cizojazyčných dlužníků preferujte inkasní agentury s náležitě jazykově vybavenými inkasními pracovníky.
 • Při vysokých počtech předávaných inkasních případů se seznamte s IT řešením inkasní agentury, především s technickou vyspělostí jejího call-centra.

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Měl jsem pohledávku, kterou se mi vlastními silami nedařilo vymoci. Proto jsem se obrátil na firmu, která nabízela, že pohledávku odkoupí a vymůže. Bohužel mě to stálo dalších 15 tis. korun.

 • S tímto postupem se na trhu setkáváme a není to v pořádku. Pokud by si věřitelé nejdříve prošli internet a podívali se na zkušenosti s danými firmami, kterým nejde ve většině případů o vymožení či koupi pohledávky, ale pouze o zinkasování zálohy, či jak tuto částku nazývají, nikdy by s takovou společností žádnou smlouvu nepodepsali. Dle toho, co jsme měli možnost vidět, smlouvy jsou také koncipovány tak, že odstoupení od nich či případné vrácení záloh není ani možné.
 • Seriózní společnosti si většinou svoji provizi odečtou z vymožené částky. Pokud účtují zálohu na nezbytně vynaložené náklady, je to rozhodně v nižších řádech.
 • V případě zájmu o vymožení pohledávky doporučujeme obracet se na společnosti z řad Asociace inkasních agentur. U nich máte jistotu, že inkasní postup bude adekvátní typu a výši pohledávky, a také to, že se nebude jednat o snahu Vás jako zákazníka nijak podvést.

Josef S.


Narazil jsem na několik článků o tom, že na trhu působí podvodné firmy, které nabízejí vymožení pohledávek. Jak zjistím, komu mohu důvěřovat?

 • Asi jako při zahájení každé spolupráce je dobré si svého partnera prověřit. U inkasa pohledávek by to mělo platit dvojnásobně. Obchodní rejstřík, historie, reference, členství v profesní asociaci. Pokud tohle provedete, nemůžete se mýlit. Ovšem pokud tohle někdo neučiní a zaplatí vysoké platby předem někomu, kdo ani nemá oprávnění podnikat, je to jeho riziko. Někdy bohužel velmi drahé.

Petr F.