O asociaci Kontakty

Etický kodex AIA


(přijatý 17. března 2011, aktualizovaný 13. června 2018)

IČ: 75031507, sídlo: Purkyňova 74/2, 110 00 Praha 1, registrace: Magistrát hlavního města Prahy, registr zájmových sdružení právnických osob,

Při vědomí důležité společenské role se firmy sdružené v Asociaci inkasních agentur zavazují dodržovat následující pravidla

I. Všechny státní a místní zákony a nařízení budou přísně dodržovány.

II. Osobní nedotknutelnost dlužníka bude respektována za každých podmínek.

III. Obchod bude veden cestou rozvíjející a podporující respekt a důvěru v činnost inkasních agentur.

IV. Všechny získané informace budou předmětem ochrany dat .

V. Případy ve správě inkasních agentur budou spravovány rychle, výkonně a profesionálně.

1. Z pohledu Etického kodexu je přípustné, vhodné a žádoucí:
 1. Zdůrazňovat odpovědnost dlužníka za vznik nesplácené pohledávky, která je vždy větší, než případná spoluzodpovědnost věřitele (například z nepřesného posouzení bonity dlužníka věřitelem)
 2. Upozornit dlužníka na hrozící nebezpečí formou oznámení o možnosti zahájení soudního řízení a s tím souvisejícím nárůstem nákladů za soud či exekuci
 3. Upozornit dlužníka na riziko poškození jeho dobrého jména kvůli špatné platební morálce
 4. Inkasovat od dlužníka přiměřené náklady věřitele nebo inkasní agentury, neboť jeho platební nevůlí či neschopností vznikla na straně věřitele prokazatelná škoda z prodlení
 5. individuální či automatizované volání (call-centra) mimo pracovní dobu (max. do 22:00 hod. večerní)
 6. automatizované zasílání SMS zpráv či připomínek, využití všech dalších komunikačních nástrojů
 7. osobní návštěvy dlužníků včetně přímého inkasa dlužných částek, samozřejmě vždy proti dokladu o zaplacení
 8. provádění terénních inspekcí a osobních návštěv v sídle či bydlišti dlužníka
 9. dotazování u zaměstnavatelů nebo sousedů v aktuálním bydlišti dlužníka za předpokladu zachování mlčenlivosti o důvěrných informacích
 10. pokud je inkasní agentura sama věřitelem (například po odkupu pohledávek), vyměňovat údaje o takových dlužnících v rámci registrů dlužníků
 11. pokud je dlužník právnickou osobou, sdělovat třetím stranám (a to i za úplatu), že je dlužníkem, pokud tím nebudou porušeny platné zákony a nařízení
2. Z pohledu Etického kodexu je nepřípustné:
 1. dlužníka jakkoliv osobně ponižovat
 2. vydávat se za exekutory, advokáty, konkurzní správce, notáře, policii nebo jiné osoby s činností jasně vymezenou zákonem nebo takový dojem vyvolávat nebo podporovat
 3. vstupovat do domu nebo bytu domnělých nebo skutečných dlužníků bez jejich souhlasu či dokonce přes jejich odpor
 4. domáhat se osobního jednání s dlužníky v době nočního klidu.
 5. informovat spolupracovníky, sousedy či další třetí osoby, které s dluhem nemají nic společného či k jednání nebyli zmocněni jak o existenci dluhu, tak o jeho podrobnostech
 6. pokud je dlužník fyzickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či poskytovat jakékoliv další detaily týkající se dluhu třetím osobám, vylepovat či jinak oznamovat fakt, že dotyčná osoba je dlužníkem
 7. pokud je dlužník právnickou osobou, zveřejňovat údaje o dlužníkovi či dluhu mimo místa k tomu určená. Místa určená jsou zejména odborné databáze, webové stránky inkasní agentury a inzerce v médiích
 8. po úhradě částky komunikované dlužníkovi jako dluh dodatečně vymáhat další příslušenství pokud jeho výpočet (například v závislosti na datu úhrady dlužníkem) není vymezen v komunikaci k dlužníkovi. Například je nepřípustné vymáhat úroky z prodlení poté, co byl dlužník upomínán pouze o výši jistiny dluhu
 9. pokud bude dluh věřitelem zveřejněn v registru dlužníků do kterého nemá inkasní agentura přístup, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zajistí zveřejnění dluhu
 10. pokud bude v dalším kroku pohledávka řešena soudní cestou žalobou věřitele nebo právní kanceláře, vytvářet dojem, že sama inkasní agentura zažaluje dluh či vykoná exekuci
 11. uzavírat jakékoliv kartelové či podobné dohody napříč trhem
 12. nepodloženě pomlouvat konkurenční inkasní agentury
 13. jakékoli korupční jednání
 14. neúměrně zdržovat či uměle protahovat mimosoudní řízení
 15. fakturovat věřiteli náklady nebo odměnu inkasní agentury pokud na takovou možnost nebyl předem zřetelně upozorněn a částku nelze jednoznačně vypočíst ze smlouvy
 16. v komunikaci s dlužníkem záměrně uvádět lživé informace
3. Z pohledu Etického kodexu inkasní agentura musí:
 1. nést plnou zodpovědnost za znalost a dodržování všech zákonů, nařízení a vyhlášek souvisejících s její činností
 2. plnit zákonnou informační povinnost zveřejněním účetních výkazů do 1 roku od konce příslušného účetního období
 3. vést průhledné a pravdivé účetnictví
 4. dbát na své dobré obchodní jméno a vlastní pověst, hájit zájmy klientů a věřitelů a v konkurenčním prostředí a v cenové politice zachovávat principy fair play
 5. vést oddělené bankovní účty pro inkaso pohledávek svých klientů
 6. prostředky inkasované na bankovní účty agentury bez zbytečného prodlení vyúčtovat a převést věřiteli, pokud tato agenda není smluvně ošetřena jinak
 7. v komunikaci s dlužníkem zřetelně oddělovat úkony, které provede sama a úkony, které doporučí nebo se domnívá, že provede věřitel nebo jiná třetí osoba
 8. pokud realizuje výměnu dat o dlužnících, provádět ji vždy v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů
 9. vyvíjet maximální snahu o co nejrychlejší řešení pohledávek klientů
 10. na žádost klienta poskytnout informace o vykonaných inkasních úkonech
 11. jednoznačně smluvně definovat cenu za své služby pro klienta.
 12. dbát na řádné proškolení zaměstnanců a snažit se maximálně podporovat své klienty a věřitele
 13. nést plnou zodpovědnost za chování svých zaměstnanců v otázkách upravených Etickým kodexem a rovněž spoluzodpovědnost za naplňování Etického kodexu jejími subdodavateli a společnostmi v rámci skupiny ekonomicky propojených osob působící na území ČR
 14. bezodkladně informovat věřitele, pokud dlužník věrohodně zpochybní existenci nebo výši dluhu, a přiměřeně upravit inkasní kroky.
 15. zohlednit ve svém postupu informace poskytnuté dlužníkem nejpozději do 10. pracovního dne po jejich doručení inkasní agentuře
 16. ve smluvním vztahu s věřitelem jednoznačně rozlišit, kdo je majitelem pohledávky (zda jde tedy o mandátní správu nebo odkup pohledávky)
 17. jasně komunikovat dlužníkovi, kdo je věřitelem.
 18. ve své komunikaci s dlužníkem formou dopisů a e-mailů, jasně oddělovat nároky věřitele a nároky inkasní agentury.