O asociaci Kontakty

Stížnosti


FORMULÁŘ STÍŽNOSTI

na jednání inkasní agentury, jejího operátora či pracovníka, které může být v rozporu s etickým kodexem Asociace inkasních agentur

Poučení

  • Asociace inkasních agentur (dále jen „AIA“) posuzuje stížnosti na jednání inkasních agentur, jejich pracovníků či operátorů výhradně z pohledu dodržování etického kodexu AIA a vyhrazuje si právo nevyjadřovat se ke stížnostem z pohledu dodržování zákonů.
  • AIA vždy požaduje vysvětlení a prošetření stížnosti od dotčené inkasní agentury.
  • Po prošetření stížnosti vydá AIA stanovisko, které zašle jak stěžovateli, tak dotčené inkasní agentuře.
Stěžovatel

Je třeba zadat alespoň jeden kontaktní údaj.

Dotčená inkasní agentura
Obsah stížnosti

Popište co nejpřesněji, na jaké jednání inkasní agentury si stěžujete, včetně uvedení data události, kdy k takovému jednání došlo. Pokud možno doložte Vaše tvrzení důkazy. Jedná-li se o písemnou či e-mailovou komunikaci, pak doložte kopiemi dopisů, e-mailů, upomínek apod. Jedná-li se o stížnost na jednání inkasního operátora či pracovníka, uveďte jeho jméno, datum návštěvy či telefonického hovoru a popište konkrétně, jak jednání probíhalo.

Seznam přiložených dokumentů a listin