O asociaci Kontakty

Stanovy AIA


HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1
Název a forma

 1. Název asociace je „Asociace inkasních agentur“ (dále jen asociace). Oficiální zkratka je AIA.
 2. Asociace je právnickou osobou založenou dle příslušných ustanovení občanského zákoníku, která je registrovaná u Magistrátu hlavního města Prahy v registru zájmových sdružení právnických osob.

§ 2
Cíle asociace

Cíle asociace zejména jsou:

 • profesně sdružovat firmy a jednotlivce v oboru správy a inkasa pohledávek, které splňují předpoklady pro členství,
 • propagovat cíle asociace a zastupovat a hájit společné zájmy členů asociace,
 • vystupovat jako navrhovatel změn legislativy a to na základě praktických zkušeností při řízení pohledávek,
 • svojí činností podporovat marketingové a propagační služby členům asociace,
 • zvyšovat odbornou a etickou úroveň členů asociace a českého inkasního trhu,
 •  spolupracovat s relevantními subjekty, zejména profesními sdruženími, obchodními komorami, vědeckými a pedagogickými pracovišti
 • reprezentovat český inkasní trh na mezinárodní úrovni.

§ 3
Doba trvání a vzniku asociace

 1. Asociace se zakládá na dobu neurčitou.
 2. Sídlem asociace je Česká republika, Praha.
 3. Asociace vznikla ustanovující schůzí členů 22. 2. 2002.
HLAVA PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 4
Orgány asociace

Orgány asociace jsou:

 • valná hromada
 • asociační rada
 • prezident
 • viceprezident

Funkční období všech volených a jmenovaných orgánů sdružení je tři roky, nestanoví-li valná hromada jinak.

§ 5
Postavení a pravomoc valné hromady

 1. Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada složená ze všech jejích členů. Valná hromada je oprávněna rozhodovat ve všech věcech asociace, pokud stanovy nevyhrazují v některých věcech právo rozhodování jiným orgánům asociace. Ostatní orgány asociace jsou jí podřízeny. Rozsah hlasovacích práv členů v rámci valné hromady upravuje § 7 těchto stanov.
 2. Do výlučné působnosti valné hromady náleží právo:

  - rozhodovat o změně stanov,
  - rozhodovat o zániku členství,
  - rozhodovat o zániku asociace,
  - jmenovat a odvolávat členy asociační rady,
  - jmenovat a odvolávat prezidenta a viceprezidenta asociace,
  - rozhodovat o odvolání neúspěšných žadatelů o vznik členství

 3. Na návrh asociační rady:
  - schvaluje vnitřní směrnice, jejich změny a doplňky,
  - schvaluje výroční zprávu asociace,
  - schvaluje rozpočet asociace na další rok,
  - schvaluje zprávu o hospodaření asociace,
  - schvaluje výši členských vkladů, příspěvků a marketingových poplatků členů a lhůtu k jeho zaplacení.
 4. Projednává další otázky související s cíli a posláním asociace.

§ 6
Jednání valné hromady

 1. Valnou hromadu svolává asociační rada podle potřeby, nejméně však jednou v kalendářním roce a to nejpozději k 30. červnu.
 2. Mimořádnou valnou hromadu je povinna asociační rada svolat: na návrh nejméně jedné třetiny všech členů asociace, a to nejpozději do 30 dnů od předložení tohoto návrhu asociační radě.
 3. Valná hromada je svolávána písemnou pozvánkou adresovanou všem členům asociace. Pozvánka musí vždy obsahovat:
  - místo, den a začátek jednání valné hromady
  - program jednání valné hromady

  Pozvánka musí být odeslána nebo na potvrzení doručena členům nejpozději 14 dnů přede dnem konání valné hromady.
 4. Každý z členů asociace je oprávněn se zúčastnit valné hromady. Jednání valné hromady se mohou bez hlasovacího práva zúčastnit pozvaní hosté.
 5. Valné hromadě předsedá a její jednání řídí zvolený předsedající. Předsedající zajistí sepsání prezenční listiny, ve které musí být uvedena jména přítomných a příp. názvy členů, které zastupují. K prezenční listině se připojí i plné moci zmocněnců. Dále valná hromada zvolí zapisovatele, ověřovatele zápisu a nejméně dva skrutátory. Platnost prezenční listiny potvrzuje svým podpisem předsedající a zapisovatel.
 6. O konání valné hromady se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  - název a sídlo asociace,
  - místo a čas konání valné hromady,
  - jméno předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů,
  - chronologický průběh jednání se záznamem podstatných projednávaných věcí a vyslovení připomínek, písemná podání a prohlášení se připojují k zápisu,
  - rozhodnutí valné hromady s uvedením počtu hlasů (pro- proti- nehlasujících),
  - protest člena nebo některého ze zástupců orgánů asociace proti některému rozhodnutí, pokud protestující o to požádá,
  - k zápisu se připojuje potvrzená prezenční listina.
 7. Zápis podepisují předsedající, zapisovatel a jeho správnost potvrdí ověřovatel zápisu. Zapisovatel zajistí, aby kopie zápisu byla do jednoho týdne od konání valné hromady zaslána všem členům asociace nebo zveřejněna v členské sekci webových stránek asociace.

§ 7
Podmínky a výkon hlasovacího práva

 1. Hlasovací právo na valné hromadě se váže pouze k řádnému členství, přičemž každý řádný člen má jeden hlas.
 2. Řádný člen vykonává své právo na valné hromadě zásadně osobně, ale může je vykonávat i prostřednictvím zmocněnce k tomu písemně oprávněného.
  Zastoupení dvou a více členů týmž zmocněncem je nepřípustné.
 3. Hlasování se běžně provádí aklamací. Požádá-li o to nejméně jedna třetina přítomných členů s hlasovacím právem, hlasuje se tajně hlasovacími lístky.

§ 8
Usnesení valné hromady

 • Valná hromada je způsobilá usnášení jen v případě přítomnosti více než jedné poloviny členů asociace s hlasovacím právem.
 • Není-li valná hromada způsobilá usnášení, vyčká asociační rada 1 hodinu. Po jejím uplynutí bude valná hromada zahájena. K přijetí usnesení bude v tomto případě postačovat prostá většina přítomných.
 • Platné usnesení vyžaduje, aby bylo přijato prostou většinou přítomných hlasů. V případech uvedených v § 5 odst. 2 těchto stanov se k přijetí usnesení vyžaduje dvoutřetinová většina přítomných hlasů.

§ 9
Asociační rada

 1. Asociační rada je statutárním orgánem asociace, zastupuje asociaci vůči třetím osobám, před soudem a jinými orgány. Řídí činnost asociace v období mezi jednáními valné hromady. Je zpravidla pětičlenná, minimálně však tříčlenná. Je složená z prezidenta AIA, viceprezidenta AIA a dalších členů asociační rady.
 2. Členové asociační rady jsou fyzické osoby, jejichž členství v asociační radě není vázáno na členství v asociaci, může se však jednat o individuální členy asociace nebo mohou být z řad některého řádného či přidruženého člena asociace. Funkční období členů asociační rady je tři roky, avšak neskončí dříve, než je za dřívějšího člena jmenován člen nový. Členství prezidenta a viceprezidenta v asociační radě skončí pouze zánikem funkce prezidenta resp. viceprezidenta.
 3. Valná hromada může asociační radu odvolat jako celek v případě, že hrubě porušuje své závazné povinnosti, zvláště je-li její jednání v rozporu s cíli asociace. V případě, že ke zvolení členů nové asociační rady nedojde na téže valné hromadě, musí být svolána opakovaná valná hromada a to do 30-ti dnů. Působnost a pravomoc asociační rady přechází do zvolení nových členů asociační rady na valnou hromadu.
 4. Asociační rada může některá svá oprávnění přenést na jiný orgán asociace nebo zmocnit některého z členů asociace k zastupování asociace ve vyhrazených věcech.

§ 10
Prezident asociace

Valná hromada volí prezidenta, který je představitelem asociace a viceprezidenta, který jej v jeho nepřítomnosti zastupuje. Prezident je představitelem asociace v období mezi dvěma zasedáními asociační rady. Funkční období prezidenta a viceprezidenta je tříleté, avšak neskončí dříve, než je za dřívějšího prezidenta či viceprezidenta zvolen nový. Opakovaná volba je možná. Viceprezident nesmí být z řad téhož člena asociace jako prezident.

§ 11
Postavení a pravomoc asociační rady

 1. Asociační radě přísluší:
  - svolávat valnou hromadu,
  - vykonávat usnesení valné hromady,
  - předkládat valné hromadě ke schválení návrhy,
  - stanovit na příslušný kalendářní rok program asociace,
  - rozhodovat o vzniku členství v asociaci,
  - rozhodovat o členství asociace v jiných sdruženích,
  - vytvářet odborné komise a expertní skupiny,
  - rozhodovat o přesné adrese sídla asociace
  - rozhodovat o dalších záležitostech asociace, pokud nejsou vyhrazeny jinému orgánu asociace,
  - volit a odvolávat výkonného ředitele asociace a řídit a kontrolovat jeho činnost.
 2. Asociační rada odpovídá za svou činnost valné hromadě.

§ 12
Jednání asociační rady

 1. Asociační rada se schází podle potřeb, nejméně však jednou v kalendářním pololetí. Schůze asociační rady svolává, řídí a rozpouští prezident nebo zastupující viceprezident. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena asociační rady musí prezident svolat schůzi a to nejpozději do čtrnácti dnů od doručení takovéto žádosti, která musí být odůvodněna a musí obsahovat návrh pořadu jednání.
 2. Pozvánka musí vždy obsahovat pořad, dobu a místo konání schůze a musí být odeslána nebo na potvrzení doručena členům asociační rady nejpozději pátý den přede dnem konání schůze. Schůze se však považuje za platně svolanou i bez dodržení pětidenní lhůty tehdy, když všichni členové asociační rady prohlásí, že na dodržení této lhůty netrvají.
 3. Schůze je způsobilá platně se usnášet jen tehdy, je-li přítomna nejméně polovina členů asociační rady. Pro přijetí usnesení asociační rady je třeba prosté většiny hlasů. Každý člen má jeden hlas, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
 4. Předsedající určí před započetím schůze asociační rady zapisovatele, kterého současně pověří sčítáním hlasů, a ověřovatele zápisu. O průběhu schůze a přijatých usneseních se pořizuje zápis, který musí obsahovat:
  - místo a čas konání schůze asociační rady,
  - údaje o počtu přítomných členů asociační rady,
  - jména zapisovatele a ověřovatele zápisu,
  - chronologický průběh jednání se záznamem podstatných projednávaných věcí,
  - jednotlivá rozhodnutí s uvedením počtu hlasů členů hlasujících pro přijetí, proti počtu členů, kteří se hlasování zdrželi,
  - stanoviska členů asociační rady, kteří hlasovali jinak,
  - k zápisu se připojí prezenční listina s podpisy přítomných členů asociační rady a písemná podání a zprávy projednané asociační radou. Zápis ze schůze asociační rady podepíše předsedající a zapisovatel. Správnost podpisu potvrdí svým podpisem ověřovatel zápisu. Zapisovatel zajistí, aby kopie zápisu byla zaslána všem jejím členům nebo zveřejněna v členské sekci webových stránek asociace.
 5. V nutných případech, které nestrpí odkladu, může prezident nebo zastupující viceprezident vydat usnesení asociační rady per rollam na základě předchozího písemného, faxového nebo dálnopisného dotazu u všech členů asociační rady. Taková usnesení jsou však platná pouze tehdy, jestliže se usnášení per rollam zúčastnili a s usnesením souhlasili všichni členové asociační rady. Usnesení per rollam musí být zapsáno do zápisu na nejbližší schůzi asociační rady.
HLAVA TŘETÍ
ČLENSTVÍ V ASOCIACI, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

§ 13
Členství, jeho vznik a zánik

 1. Členství v asociaci je:
  1) řádné (dále jen „řádné členství“),
  2) přidružené (dále jen „přidružené členství“),
  3)individuální (dále jen „individuální členství“).

  Změna členství z přidruženého na řádné a naopak je možná po schválení valnou hromadou. Změna individuálního členství na jinou formu členství není možná.
 2. Řádným nebo přidruženým členem asociace může být právnická osoba, která působí v oblasti správy a inkasa pohledávek, uznává a aktivně prosazuje cíle a zájmy asociace, plní její stanovy a zaváže se řídit rozhodnutím orgánů asociace, řídí se etickým kodexem asociace, její účetnictví je pravidelně auditované renomovanou auditorskou firmou, nebo jiným způsobem transparentně doloží průhlednost svého hospodaření, může doložit průhlednost vlastnických vazeb a ve své činnosti používá metody, jež jsou v souladu s platnou legislativou i nepsanými morálními zásadami a splňuje i ostatní Podmínky vstupu nových členů do Asociace inkasních agentur ČR. Členství vzniká ke dni, ke kterému přihlášku schválí Asociační rada AIA. V případě odvolání členství vzniká rozhodnutím Valné hromady AIA.
 3. Individuálním členem může být fyzická osoba, která se podnikatelsky nebo zájmově angažuje v oblasti správy a inkasa pohledávek, uznává a aktivně prosazuje cíle a zájmy asociace, plní její stanovy a zaváže se řídit rozhodnutím orgánů asociace, řídí se etickým kodexem asociace a ve své činnosti používá metody, jež jsou v souladu s platnou legislativou i nepsanými morálními zásadami. Členství vzniká ke dni, ke kterému přihlášku schválí Asociační rada AIA. V případě odvolání členství vzniká rozhodnutím Valné hromady AIA.
 4. Právem každého člena je:
  - být zván a účastnit se valné hromady, přičemž hlasovací právo na valné hromadě náleží pouze řádným členům (viz. § 7 stanov),
  - podílet se na veškeré činnosti asociace,
  - být informován o činnosti a hospodaření asociace,
  - podávat návrhy a připomínky k činnosti asociace a všech jejích orgánů, požadovat na nich vysvětlení k jejich rozhodnutím,
  - nahlížet do účetních a všech dalších dokladů spojených s činností asociace,
  - využívat služeb asociací poskytovaných,
  - používat vedle svého označení znak asociace s označením druhu členství,
  - vystoupit z asociace.
 5. Povinnosti člena jsou:
  - dodržovat stanovy a vnitřní směrnice asociace,
  - respektovat rozhodnutí přijaté orgány asociace,
  - poskytovat orgánům asociace součinnost k naplňování poslání a cílů, zejména plněním úkolů, jimiž byl pověřen,
  - informovat orgány asociace o své činnosti v souvislosti se členstvím v asociaci,
  - zaplatit včas a ve správné výši základní členský vklad a roční členské příspěvky a roční marketingové poplatky,
  - pravidelně zveřejňovat účetní závěrky do Sbírky listin a to ve lhůtě do 6-ti měsíců od podání daňového přiznání.
 6. Členství může zaniknout jen:
  - vystoupením člena z asociace jeho písemným oznámením asociační radě, nabývajícím účinnosti prvního dne následujícího kalendářního roku,
  - zánikem člena vymazáním z obchodního rejstříku právnické osoby,
  - vyloučením člena.

V případě zániku členství z jakéhokoliv důvodu nemá člen nárok na vrácení základního členského vkladu nebo podílu ze splaceného ročního členského příspěvku nebo poplatku na marketing.

HLAVA ČTVRTÁ
MAJETEK A HOSPODAŘENÍ ASOCIACE

§ 14
Majetek asociace

 1. Cílem činnosti asociace není podnikatelská činnost. K zajištění svých úkolů a naplnění cílů disponuje však asociace materiálovými a finančními prostředky, které představují majetek asociace.
 2. Majetek asociace v zásadě tvoří:
  - základní členské vklady,
  - roční členské příspěvky
  - roční marketingové poplatky,
  - subvence, dotace a dary členů asociace a jiných osob,
  - příjmy z hospodářské činnosti asociace schválené asociační radou.

§ 15
Hospodaření asociace

 1. Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Stát ani žádná jiná organizace neručí za závazky asociace a asociace neručí za závazky státu, jiných státních organizací ani dalších právnických či fyzických osob, včetně členů asociace, pokud by výslovně takovou záruku nepřevzala. Za případnou ztrátu asociace odpovídá člen do výše základního členského vkladu.
 2. Asociace hospodaří na základě rozpočtu schváleného valnou hromadou. Finanční prostředky asociace jsou uloženy na samostatném účtu. O čerpání prostředků je vedena evidence v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů. Za způsob vedení účetnictví a jeho správnost zodpovídá asociační rada nebo jí pověřená osoba.
 3. Výdaje asociace jsou v zásadě určeny ke krytí nákladů souvisejících s činností asociace, zejména na:
  - provoz,
  - vzdělávací, propagační a další akce,
  - zajištění a distribuci informačních materiálů,
  - financování dalších činností souvisejících s posláním asociace,
  - úhrada členských poplatků v mezinárodních organizacích.
HLAVA PÁTÁ
ZÁKLADNÍ ČLENSKÝ VKLAD, ROČNÍ ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK, MARKETINGOVÝ POPLATEK

§ 16
Základní členský vklad, roční členský příspěvek, marketingový poplatek

 1. Výši základního členského vkladu člena a ročního členského příspěvku členů a marketingového poplatku člena stanoví valná hromada.
 2. Základní členský vklad je člen povinen splatit v penězích, a to nejpozději do 30 dnů od vyrozumění o přijetí za člena asociace. Důsledkem nesplacení vkladu ve stanoveném termínu je uplatnění sankcí dle §21 odst. 2. Výše základního členského vkladu přidruženého člena činí 50 % z výše základního členského vkladu stanoveného pro řádného člena. Pokud se členství přidruženého člena změní na členství řádné, uhradí přidružený člen 50 % ze základního členského vkladu stanoveného pro rok, ve kterém dojde ke změně členství. Výše základního členského vkladu individuálního člena činí 25 % z výše základního členského vkladu stanoveného pro řádného člena.
 3. Roční členský příspěvek je splatný nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady AIA, která rozhodla o jeho výši, a to v penězích a na účet asociace.
  Nesplacení příspěvku ve stanoveném termínu je považováno za porušení povinností člena s možností sankcí. Zájemce o členství, přijatý za člena v období po valné hromadě příslušného kalendářního roku, zaplatí členský příspěvek ve výši, která se rovná součinu jedné dvanáctiny platného ročního příspěvku a počtu zbývajících měsíců do konce kalendářního roku, počínaje měsícem následujícím po přijetí za člena. Příspěvek je splatný do 30 dnů od vyrozumění o přijetí za člena asociace. Výše ročního členského příspěvku přidruženého člena činí 50 % z výše ročního členského příspěvku stanoveného pro řádného člena. Změna druhu členství z přidruženého člena na řádného a naopak se v rozhodném kalendářním roce nezohledňuje a projeví se až v následujícím kalendářním roce. Výše ročního členského příspěvku individuálního člena činí 25 % z výše ročního členského příspěvku stanoveného pro řádného člena.
 4. Marketingový poplatek je splatný nejpozději do 30 dnů od rozhodnutí valné hromady AIA, která rozhodla o jeho výši, a to v penězích a na účet asociace. Marketingový poplatek je zpravidla schvalován ročně, ale je možné rozhodnout o něm i ad hoc v průběhu kalendářního roku. Nesplacení poplatku ve stanoveném termínu je považováno za porušení povinností člena s možností sankcí. Zájemce o členství, přijatý za člena v období po schválení marketingových poplatků v příslušném kalendářním roce, zaplatí marketingový poplatek ve výši, která se rovná součinu jedné dvanáctiny součtu platných marketingových poplatků v daném kalendářním roce a počtu zbývajících měsíců do konce kalendářního roku, počínaje měsícem následujícím po přijetí za člena. Poplatek je splatný do 30 dnů od vyrozumění o přijetí za člena asociace. Výše marketingového poplatku přidruženého člena činí 50 % z výše marketingového poplatku stanoveného pro řádného člena. Změna druhu členství z přidruženého člena na řádného a naopak se v rozhodném kalendářním roce nezohledňuje a projeví se až v následujícím kalendářním roce. Individuální člen neplatí marketingové poplatky.
HLAVA ŠESTÁ
JEDNÁNÍ ZA ASOCIACI

§ 17
Právní úkony asociace

 1. Asociace jedná svými orgány nebo prostřednictvím svých zástupců.
 2. Pokud ve stanovách není uvedeno jinak, jsou zástupci asociace určeni na základě písemné plné moci udělené asociační radou.
 3. Jiní pracovníci asociace jsou oprávněni činit jménem asociace jen právní úkony nutné ke splnění uložených úkolů v případech, kdy je to v obchodním styku obvyklé.

§ 18
Podepisování za asociaci

 1. Podepisování za asociaci se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu asociace připojí svůj vlastnoruční podpis vždy dva členové asociační rady, z nichž nejméně jeden musí být zároveň prezident nebo viceprezident asociace.
 2. K podpisu finančních závazků převyšujících 1/3 majetku asociace nebo listin dotýkajících se cílů a existence asociace, musí být předem vyžádán souhlas všech členů asociační rady.
HLAVA SEDMÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19
Způsob, jímž se zveřejňují oznámení asociace

 1. Oznámení asociace a skutečnosti o činnosti asociace stanovené zákonem a obecně závaznými předpisy nebo stanovami asociace, určená veřejnosti nebo neznámému počtu adresátů, zveřejňuje asociace vhodným způsobem.
 2. Podle potřeby lze též oznámení a vyhlášky asociace či jiné písemnosti doručit členům poštou na dodejku nebo osobně proti potvrzení, vždy na adresu uvedenou v seznamu členů asociace.

§ 20
Řešení sporů

 1. Jestliže vzniknou v době existence asociace spory mezi členy asociace či spory mezi členy a orgány asociace, jsou povinni všichni zúčastnění je přednostně řešit jednáním.
 2. V případech, kdy se spor mezi členy nebo mezi členy a orgány asociace nevyřeší smírem, je k řešení těchto sporů příslušná asociační rada. Pokud je stranou sporu asociační rada, je k řešení sporu příslušná valnou hromadou ustanovená speciální tříčlenná komise. Za každého člena může být v této komisi pouze jeden zástupce. Jednání a rozhodování této komise se řídí ustanoveními o řešení sporu asociační radou.
 3. Asociační rada je povinna svolat jednání, za účasti všech stran, které jsou ve sporu, a to nejpozději do 14 dnů od obdržení písemné žádosti některé z dotčených stran. Asociační rada musí dát zúčastněným stranám příležitost k předložení svých stanovisek a důkazů. Po důkladném a objektivním zjištění věcné podstaty sporu je povinna asociační rada učinit rozhodnutí a to nejpozději do šesti týdnů od zahájení řízení. Hlasování je v tomto případě vždy tajné a rozhoduje prostá většina přítomných členů asociační rady.
 4. Rozhodnutí asociační rady je pro dotčené strany závazné a tyto jsou povinny bez zbytku je splnit.

§ 21
Sankce

 1. Nesplní-li některý z členů asociace své povinnosti nebo jiným způsobem poruší stanovy či jiné vnitřní směrnice asociace, nebo poruší platné právní předpisy, či jiným způsobem jedná v rozporu s profesní etikou, může mu být uložena sankce.
 2. Sankce jsou následující:
  1) napomenutí,
  2) finanční sankce do výše 50.000 Kč,
  3) změna řádného členství v přidružené,
  4) vyloučení.

  Udělení sankce nevytváří nárok na vrácení poplatku daného roku.
 3. K udělení napomenutí a finanční sankce je oprávněna asociační rada. Potrestaný člen má právo se odvolat k valné hromadě. Finanční sankci je oprávněna udělit asociační rada zejména v případech, kdy člen jedná v rozporu se stanovami AIA nebo s Etickým kodexem Asociace a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu. K vyloučení člena lze přistoupit pouze v případě, že uložená sankce ad a) nebo b) nebyla účinná a člen i nadále pokračuje v jednání, které může poškodit jméno a vážnost asociace či jejích členů, nebo ohrožovat zájmy a cíle asociace.
  K zániku členství vyloučením dochází dnem jeho schválení valnou hromadou.
  Sankce vyloučení bude zveřejněna vhodným způsobem.

§ 22
Zánik asociace

 1. Asociace zaniká likvidací rozhodnutím valné hromady, jestliže jmění nepřechází na právního nástupce.
  Pro likvidaci se podle § 20a odst. 4 občanského zákoníku a podle § 761 odst. 2 obchodního zákoníku přiměřeně použijí ustanovení obchodního zákoníku o likvidaci obchodních společností. Dnem zániku sdružení je den jeho výmazu z registrace u Magistrátu hlavního města Prahy.
 2. Po uhrazení všech závazků bude s majetkem naloženo takto:
  - věci movité a nemovité budou přednostně prodány členům asociace, nebude-li mezi nimi zájem, pak jiným zájemcům,
  - nedostatek finančních prostředků bude rozdělen rovným dílem mezi členy asociace.

§ 23
Platnost stanov

 1. V záležitostech, které nejsou upraveny v těchto stanovách, platí ustanovení občanského zákoníku § 20f a násl. a obecně závazných předpisů.
 2. Stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Valnou hromadou AIA a podléhají registraci Magistrátem hlavního města Prahy.

V Praze dne 3. 12. 2015