O asociaci Kontakty

Podmínky vstupu


 1. Zájemce o členství musí být podnikatelský subjekt s předmětem podnikání dle příslušného ustanovení živnostenského zákona.
 2. Zájemce o členství musí mít předchozí prokazatelnou činnost v období minimálně 12 měsíců.
 3. Statutární orgán společnosti / výkonný ředitel / musí řádně splňovat následující podmínky:
  - nemá zápis v rejstříku trestů (doloží výpisem z rejstříku trestů)
  - nedluží státu ani orgánům státní správy (doloží čestným prohlášením)
  - neprodělal osobní bankrot (doloží čestným prohlášením).
 4. Zájemce o členství musí mít transparentní finanční systém na vedení veškerých přijatých plateb od dlužníků včetně bankovního účtu vyhrazeného pouze k účelům inkasa finančních částek od dlužníků, na kterém nebudou prováděny žádné jiné operace.
 5. Zájemce o členství musí zveřejňovat účetní závěrky za předchozí roky u příslušeného soudu a ve stanoveném termínu dle platného právního řádu ČR.
 6. Zájemce o členství musí dodržovat platná ustanovení dle Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku, Zákona na ochranu osobních údajů a dalších zákonů a předpisů upravujících činnost v této oblasti.
 7. Zájemce o členství se zavazuje ve veškeré činnosti dodržovat profesionální a zodpovědný přístup včetně dodržování etického kodexu AIA.
 8. Zájemce o členství musí řádně zaplatit vstupní poplatek a zavazuje se pravidelně hradit roční poplatky související se členstvím v AIA.
 9. Zájemce o členství doloží stručný popis činnosti, které se věnuje.
 10. Zájemce o členství musí úspěšně absolvovat vstupní pohovor se členy AIA na jejím zasedání.