O asociaci Kontakty

Evropský kongres zásadní posun nepřinesl

Ve dnech 22. – 24. června se v Amsterdamu uskutečnil kongres FENCA (Federace evropských národních asociací inkasních agentur). Očekávány byly informace o posunu ve schvalování evropského GDPR Code of Conduct pro inkasní činnost, o vývoji v projednávání Směrnice o správcích a kupcích úvěrů v jednotlivých zemích či informace o novele Směrnice o spotřebitelském úvěru.  

Celoevropský GDPR Code of Conduct pro inkasní činnost stále čeká na schválení regulátorem, což by mělo nastat dle optimistického scénáře v prvním čtvrtletí příštího roku. Poté se očekává certifikace inkasních agentur podle jeho pravidel, což by inkasní agentury mělo chránit před zavádějícím výkladem GDPR regulátory v některých zemích EU.

Směrnice o správcích a kupcích úvěrů je důležitá spíše pro menší země, jako je Česká republika, kde zatím chybí regulace inkasního trhu. V rámci panelové diskuze na toto téma hovořil i Radek Laštovička, prezident Asociace inkasních agentur, který zmínil zásadní body důležité v Česku. Mezi nimi je hlavně působnost Směrnice. Asociace inkasních agentur prosazuje, aby ochrana dlužníků a další pravidla této Směrnice platila pro všechny typy pohledávek za spotřebiteli bez rozdílu původu, nejen pro bankovní úvěry.

Pokud advokáti, soudní exekutoři či notáři vykonávají v rámci své činnosti mimosoudní inkaso pohledávek, měla by se v této části Směrnice vztahovat i na ně, protože se jedná o činnost podobnou/identickou s činností inkasních agentur. Dlužník by měl mít v mimosoudní fázi stejná práva bez ohledu na to, kdo zastupuje majitele pohledávky. Asociace inkasních agentur proto v tomto bodě doporučuje v České republice nevyužít možnost vyjmutí advokátů, exekutorů a notářů z působnosti Směrnice.

Radek Laštovička také upozornil, že bude důležité v rámci transpozice této Směrnice vyjasnit článek Vyřizování reklamací, a to přesným definováním, co je dotaz a co už stížnost dlužníka. Nejčastější reakcí, se kterou se dlužníci obrací na Asociaci je: „Proč mám k dluhu a úroku zaplatit tak vysoké poplatky za inkaso pohledávky“ a alespoň u tohoto nejčastějšího dotazu by bylo vhodné určit, zda se jedná o stížnost, na kterou se vztahu povinnost srozumitelně dlužníkovi odpovědět a komunikaci s ním řadu let archivovat pro případ kontroly.

Velký prostor byl na kongresu věnován novým technologiím využívaným při vymáhání pohledávek.